Oddelenie klinickej onkológie

Stručný opis oddelenia

Oddelenie klinickej onkológie poskytuje komplexnú onkologickú liečbu( chemoterapiu, imunoterapiu, biologickú liečbu, hormonoterapiu ) v rozsahu špecializovanej ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zaoberá sa liečbou zhubných nádorov solídnych orgánov a to hlavne nádorov prsníka, pľúc, gastrointestinálneho traktu , nádorov urogenitálnych, mozgových a malígnych melanómov. Poskytuje starostlivosť aj pre pacientov s geneticky podmienenými nádormi.

Úzko spolupracuje so špeciálnymi centrami pre diagnostiku nádorových ochorení, indikuje špeciálne vyšetrenia a to aj pre samoplatcov (Oncotype DX, FoundationOne, liquid biopsy, biopsia pod CT navigáciou..)

Organizuje a podieľa sa na práci medziodborových tímov v zmysle multidisciplinárnych komisií tak, aby bola zaistená odpovedajúca diagnostická, terapeutická aj dispenzárna starostlivosť pre pacientov s nádorovými ochoreniami (mamárna, gynekologická, lymfómová, melanómová, ORL, pľúcna, sarkómová…)

Pri zložitých diagnostických a liečebných postupoch poskytuje odborné poradenstvo aj ostatným onkologickým pracoviskám , ako aj iným odborným klinikám a oddeleniam, ktoré sa  starajú o onkologických pacientov.

Oddelenie klinickej onkológie je zároveň aj výukovým pracoviskom LF UPJŠ v Košiciach v rámci Kliniky rádioterapie a onkológie VOÚ a. s.

Je centrom pre a postgraduálnu výuku ( kurzy, semináre, pred atestačná príprava lekárov, cirkulácia lekárov a rezidentov v rámci pred atestačnej prípravy vo viacerých medicínskych odboroch).

Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti, výchove vedeckých pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Okrem štandardných liečebných postupov v súlade s medzinárodnými odporúčaniami je na klinike realizovaná aj liečba v rámci medzinárodných klinických štúdii, ktorá bežne nie je dostupná. Onkologická klinika je medzinárodne rešpektovanou základňou pro klinické štúdie fázy I. – III. Klinický výskum je zameraný najmä na karcinómy prsníka, pľúc, na nádory tráviaceho traktu a na liečbu malígneho melanómu.

Oddelenie klinickej onkológie – centrum ambulantnej chemoterapie

Poskytuje a zabezpečuje:

 • podávanie cytostatík, hormonálnu liečbu, imunoterapiu a cielenú biologickú liečbu intravenózne, subkutánne, intraabdominálne,perorálne,  pričom sa v liečbe používajú cytostatiká, monoklonálne protilátky, inhibítory angiogenézy, ako aj postupy génovej liečby
 • systémovú liečbu aplikovanú buď samostatne alebo v kombinácií s rádioterapiou
 • podávanie krvných derivátov (Ery masa, trombocytárny koncentrát, plazma, albumín)
 • odber krvi a iného biologického materiálu (na biologické, hematologické, sérologické , genetické a iné  vyšetrenia)
 • odľahčujúce abdominálne punkcie
 • dispenzarizáciu onkologických pacientov po chemoterapii
 • konzíliá pre iné oddelenia klinickej onkológie v iných regiónoch
 • pracuje pri výučbe lekárov a sestier pri ďalšom zvyšovaní kvalifikácie v indikovaní a podávaní chemoterapie, imunoterapie a hormonálnej liečby
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľských štandardov

Oddelenia klinickej onkológie-ústavná starostlivosť

Vykonávajú a poskytujú

 • komplexnú liečbu zhubných nádorov
 • chemoterapiu, vrátane vysoko dávkovej chemoterapie, imunoterapiu, biologickú liečbu, hormonálnu liečbu a podpornú liečbu solídnych nádorov a lymfómov
 • chemoterapiu a aplikáciu liečiv intravenózne, subkutánne, a intraabdominálne
 • hospitalizáciu pacientov s progredujúcim nádorovým ochorením so symptomatológiou nezvládnuteľnou ambulantnou liečbou na zvládnutie bolesti (kontinuálne podávanie silných opioidov, zvyšovanie ich dávky, nastavenie na pravidelné dávkovanie) a iných orgánových príznakov, s cieľom zlepšenia kvality života
 • hospitalizáciu pacientov pred a po invazívnom diagnostickom alebo terapeutickom výkone (napr. zavádzanie stentov , PICC , biopsia pod CT navigáciou a iných dostupných pokrokových metód v onkológii),
 • podávanie krvných derivátov (Ery masa, Tr. koncentrát, plazma, albumín)
 • zavádzanie periférnych kanýl pred kontrastným vyšetrením a zavádzanie PICC
 • odber krvi a iného biologického materiálu ( na biologické, hematologické, serologické a iné vyšetrenia)
 • odľahčujúce abdominálne punkcie

Kontakty

2a/ Ambulantná chemoterapia:

Ordinačné hodiny

Ambulantná chemoterapia
055/6135 424 – Janka Fedorcová, staničná sestra
055/6135 417 – infúzna sála
Email: chemoterapia@vou.sk

Dni v týždni Odbery Podávanie chemoterapie, infúzna terapia a biologická liečba
Pondelok 07:00 – 09:00 08:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00
Streda 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00
Štvrtok 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00
Piatok 07:00 – 09:00 08:00 – 14:00

Ambulancia č. 1 – 3 posch.
Kód PZS: P76995019202

 • 055/6135 415 – MUDr. Monika Žák
 • 055/6135 420 – sestry: Bc. Jana Kováčová, Mgr. Miroslava Adamková
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 14:30
09:00 – 11:00 – ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok 08:00 – 14:30
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia č. 2 – 3. posch.
Kód PZS: P76995019203

 • 055/6135 411 – MUDr. Renáta Šikrová
 • 055/6135 418 – sestry: Bc. Róbert Fajer, Bc. Lenka Petraššovitšová
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
11:00 – 13:30 – ONKO-GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA
Streda 08:00 – 14:30
09:00 – 11:00 – ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok 08:00 – 14:30
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia č. 3 – 3 . posch.
Kód PZS: P76995019202, P76995019204

 • 055/6135 413 – primárka MUDr. Andrea Cipková, MPH
 • 055/6135 418 – sestry: Stela Jurenková, Bc. Martina Petríková
Dni v týždni prim. MUDr. A. Cipková, MPH MUDr. Eleonóra Pihúriková
Pondelok 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 09:00 – 11:00 – PREDNOSTENSKÁ VIZITA
Streda 08:00 – 12:00 12:00 – 14:30
Štvrtok 09:00 – 11:00 PRIMÁRSKA VIZITA 08:00 – 14:30
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia č. 4 – 3. posch.
Kód PZS: P76995043203, P76995019204

 • 055/6135 414 – MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Eleonóra Pihúriková
 • 055/6135 420 – sestry: Dana Andreánska, Božena Sepešiová
Dni v týždni MUDr. Igor Andrašina, CSc. MUDr. E. Pihúriková
Pondelok 13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 – ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 09:00 – 11:00 – PREDNOSTENSKÁ VIZITA 08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 14:30 09:00 – 11:00 ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
10.00 – 12.00 – OMeK
Štvrtok 09:00 – 14:30 08:00 – 14:30 na ambulancii č. 3
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

Ambulancia č. 5 – 3. posch.
Kód PZS: P76995019201

 • 055/6135 412 – MUDr. Mária Višňovská
 • 055/6135 419 – sestry: Bc. Ivana Orgovánová, Tatiana Sieberová
Dni v týždni Ordinačná doba
Pondelok 08:00 – 13:00
13:00 – 15:30 ONKO PREDSTAVENIA
Utorok 08:00 – 14:30
Streda 08:00 – 14:30
10:00 – 12:00 OMeK
Štvrtok 08:00 – 14:30
11:00 – 13:00 MAMÁRNA KOMISIA
Piatok 08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00

2b/ Odborné komisie:

KOMISIA PRE NÁDORY HLAVY A KRKU

Diagnózy riešené komisiou:
Nádory horných hltacích a dýchacích ciest, slinných žliaz a štítnej žľazy
Personálne zabezpečenie za klinickú onkológiu: MUDr. Jana Pisáková
Miesto: ambulancia ORL oddelenia
Čas: štvrtok – 13.00 – 15.00 hod.

KOMISIA PRE NÁDORY MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI

Diagnózy riešené komisiou:
Nádory ústnej dutiny, pery a prínosových dutín

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu:
MUDr. Jana Pisáková

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 3
Čas: pondelok – 10.00 – 12.00 hod.

LYMFÓMOVÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Malígne lymfómy

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu
MUDr. Martin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 5
Čas: každý štvrtok od 12,30 – 14,30 hod.

MAMÁRNA KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm prsníka

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu
MUDr. Igor Andrašina, CSc,
MUDr. Andrea Cipková, MPH
MUDr. Mária Višňovská

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 2, 4
Čas: štvrtok – 11.00 – 13.00 hod.

PĽÚCNA KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm pľúc, mezotelióm

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu
MUDr. Jana Jankurová
MUDr. Zuzana Pribulová
Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 4
Čas: pondelok – 13.00 – 15.00 hod.

MELANÓMOVÁ KOMISIA – OMeK

Diagnózy riešené komisiou:
Malígny melanóm

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu
MUDr. Mária Višňovská
MUDr. Eleonóra Pihúriková

Miesto: ambulancia kožného lekárstva (VII. pavilón)
Čas: streda – 10.00 – 12.00 hod.

KOMISIA PRE SARKÓMY

Diagnózy riešené komisiou:
Sarkómy mäkkých častí, sarkómy kostí

MUDr. Martin Petriľák
MUDr. Jana Tabišová

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 2
Čas: streda – 13.00 – 14.30 hod. (každý párny týždeň)

ONKO – UROLOGICKÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm prostaty, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra a močových ciest, testikulárne nádory a karcinóm penisu

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu
MUDr. Monika Žák

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 1
Čas: pondelok – 10.00 – 12.00 hod.

ONKO – GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA

Diagnózy riešené komisiou:
Karcinóm krčka maternice, tela maternice, karcinóm vaječníkov a karcinóm vulvy

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu
MUDr. Renáta Šikrová
MUDr. Róbert Biel

Miesto: ambulancia gynekologického oddelenia
Čas: utorok – 11.00 – 13.00 hod.

Diagnózy riešené komisiou:
Zhubné a nezhubné nádory mozgu a miechy

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu

MUDr. Zuzana Pribulová

Miesto: ambulancia radiačnej onkológie 3
Čas: utorok – 13.00 – 15.00 hod.

KOMISIA PRE NÁDORY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Diagnózy riešené komisiou: za klinickú onkológiu
Nádory štítnej žľazy a prištítnych teliesok

Personálne zabezpečenie: za klinickú onkológiu
MUDr. Martin Petriľák
MUDr. Jana Tabišová

Miesto: endokrinologická ambulancia INMM, ambulancia oddelenia ORL VOÚ, a. s.
Čas: streda od 13:00 – 14:30

SPINÁLNA ONKOLOGICKÁ JEDNOTKA

Diagnózy riešené komisiou:
Metastázy solídnych zhubných nádorov v chrbtici

(Za klinickú onkológiu nie je zastúpenie.)

2c/oddelenia – kontakty

Oddelenie klinickej onkológie 1 ( 1 posch. )
Inšpekčná izba lekárov +421 55 6135429, +421 55 6135 715
Staničná sestra +421 55 6135431
Sestry +421 55 6135427


LEKÁRI – oddelenie klinickej onkológie 1

MUDr. Jana Jankurová +421 55 6135429 jankurova@vou.sk
MUDr. Jana Pisáková +421 55 6135 715 pisakova@vou.sk
MUDr. Eva Šlachtová +421 55 6135 715 slachtova@vou.sk
MUDr. Martin Petrilák +421 55 6135429 petrilak@vou.sk
MUDr. Katarína Štefániková +421 55 6135 715 stefanikova@vou.sk
Oddelenie klinickej onkológie 2 ( 2 posch. )
Inšpekčná izba lekárov +421 55 6135430, + 421 55 6135 439
Staničná sestra +421 55 6135432
Sestry +421 55 6135428


LEKÁRI – oddelenie klinickej onkológie 2

MUDr. Róbert Biel +421 55 6135439 biel@vou.sk
MUDr. Lea Balážová +421 55 6135439 balazova@vou.sk
MUDr. Zuzana Pribulová +421 55 6135430 pribulova@vou.sk
MUDr. Eva Klimková klimkova@vou.sk
MUDr. Jana Tabišová +421 55 6135430 tabisova@vou.sk
MUDr. MUDr. Dominik Šafčák, PhD. +421 55 6135430 safcak@vou.sk

3. Personál

MENNÝ ZOZNAM TEL. KONTAKT E-MAIL
Prednosta Kliniky rádioterapie a onkológie
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc
+421 556135414 andrasina@vou.sk
Primár Oddelenia klinickej onkológie
MUDr. Andrea Cipková, MPH
+421 556135413 cipkova@vou.sk
Zástupca primára Oddelenia klinickej onkológie
MUDr. Martin Petriľák
+421 55 6135429 petrilak@vou.sk
Sekretariát Oddelenia klinickej onkológie
Mgr. Lenka Lapšanská – t.č: MD
Ing. Gabriela Džunková
+421 55 6135402 sekretariat.ko@vou.sk
Vedúca sestra Oddelenia klinickej onkológie
Mgr. Ingrid Zvarová
+421 55 6135403 zvarova@vou.sk
Staničná sestra Ambulantnej chemoterapie
Janka Fedorcová
+421 55 6135424 fedorcova@vou.sk
Staničná sestra Oddelenia klinickej onkológie 1
Bc. Janka Poľanská
+421 55 6135431 polanska@vou.sk
Staničná sestra Oddelenia klinickej onkológie 2
Mgr. Jana Hančárová
+421 55 6135432 hancarova@vou.sk

AMBULANTNÁ CHEMOTERAPIA

MUDr. Monika Žák +421 55 6135415 zak@vou.sk
MUDr. Mária Višňovská +421 55 6135412 visnovska@vou.sk
MUDr. Renáta Šikrová +421 55 6135411 sikrova@vou.sk
MUDr. Eleonóra Pihúriková +421 55 6135414, 413 pihurikova@vou.sk

AMBULANTNÁ CHEMOTERAPIA

MUDr. Monika Žák +421 55 6135415 zak@vou.sk
MUDr. Mária Višňovská +421 55 6135412 visnovska@vou.sk
MUDr. Renáta Šikrová +421 55 6135411 sikrova@vou.sk
MUDr. Eleonóra Pihúriková +421 55 6135414, 413 pihurikova@vou.sk

Oddelenie klinickej onkológie 1

MUDr. Jana Jankurová +421 55 6135429 jankurova@vou.sk
MUDr. Jana Pisáková +421 55 6135 715 pisakova@vou.sk
MUDr. Eva Šlachtová +421 55 6135 715 slachtova@vou.sk
MUDr. Martin Petriľák +421 55 6135429 petrilak@vou.sk
MUDr. Katarína Štefániková +421 55 6135 715 stefanikova@vou.sk

Oddelenie klinickej onkológie 2

MUDr. Róbert Biel +421 55 6135439 biel@vou.sk
MUDr. Lea Balážová +421 55 6135439 balazova@vou.sk
MUDr. Zuzana Pribulová +421 556135430 pribulova@vou.sk
MUDr. Eva Klimková MD klimkova@vou.sk
MUDr. Jana Tabišová +421 556135430 tabisova@vou.sk
MUDr. MUDr. Dominik Šafčák, PhD. +421 556135430 safcak@vou.sk

Ostatní zamestnanci
Koordinátorka pre klinické štúdie :

RNDr. Jana Koperdáková, PhD., +421 55 6135 436 koperdakova@vou.sk

4. Objednať sa na vyšetrenie

Konziliárna ambulancia:

Konziliárna ambulancia VOÚ a. s., poskytuje služby pacientom so zisteným nádorovým ochorením. Konziliárnu ambulanciu môžete využiť aj a konzultáciu postupu danej onkologickej liečby.
Prevádzku zaisťujú lekári so špecializáciou v odbore klinická onkológia.

Konziliárna ambulancia: prízemie, ambulancia č. 5
Ordinačná doba ambulancie: každý pondelok a stredu od 9,00 do 12,00 hod. Nie je potrebné sa telefonicky objednať.

Pre koho je ambulancia určená?

Konziliárna ambulancia VOÚ je určená prednostne pacientom s novo zisteným nádorovým ochorením.

Pre koho nie je ambulancia určená?

Konziliárna ambulancia VOÚ nie je určená na konzultáciu postupu liečby u onkologicky chorých detí, ani hematoonkologických ochorení, s výnimkou malígnych lymfómov u dospelých pacientov. Konziliárna ambulancia neposkytuje chirurgické, gynekologické, otorinolaryngologické ani rádioterapeutické konzília. Vyšetrenie v konziliárnej ambulancii neznamená automatické prijatie pacienta na hospitalizáciu ani na ambulantnú terapiu vo VOÚ a. s.

Pacienti s diagnózou karcinómu prsníka, pľúc, s gynekologickými nádormi s malígnymi lymfómami a s malígnym melanómom sa zúčastňujú konzílií na multidisciplinárnych komisiách.

4a/ Čo treba priniesť na prvé vyšetrenie?

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca ZP
 • kópie všetkých dôležitých dokumentov týkajúcich sa ochorenia a liečby: lekárska správa histologický nález, operačný nález, nálezy z jednotlivých odborných ambulancii, výsledky vyšetrení ako napr. CT, MRI,RTG, usg a pod.

5. Hospitalizácia

5a/ Čo si treba doniesť na hospitalizáciu:

 • Platný preukaz poistenca
 • Občiansky preukaz
 • Dispenzárny preukaz ( ak Vám už bol vydaný).
 • Potvrdenie o pracovnej neschopnosti( pokiaľ ste už vypísaný na PN)
 • Lieky, ktoré užívate na odporúčanie iných lekárov
 • Osobné veci, hygienické potreby
 • Povolené sú tiež mobilné telefóny, rádia, knihy, časopisy.
 • všetky lekárske správy, histologické vyšetrenie a výsledky zobrazovacích vyšetrení (RTG, CT, MRI, PET, ak je to možné priniesť aj zobrazenie na CD nosiči alebo snímky).

Nenoste zo sebou:

 • cennosti a väčší obnos peňazí ( v určitých prípadoch je možné uložiť cennosti do trezora )

V prípade urgentného príjmu, je potrebné sa prihlásiť na niektorom z Oddelení klinickej onkológie, pričom lekárska služba je zabezpečená nepretržite.

5b/ Postup prijatia

 • Príjem na Oddelenie klinickej onkológie je zvyčajne plánovaný.
 • Na hospitalizáciu budete predvolaní telefonicky prípadne písomne sestrou z príjmovej ambulancie.
 • Čas, kedy je potrebné dostaviť sa na plánovaný príjem je 8.00 – 12.00 hod. počas pracovných dní.
 • Na príjem je potrebné sa prihlásiť pri okienku na Ambulancii radiačnej onkológie ( prízemie)
 • Ambulantná sestra Vám vystaví príjmový lístok , na základe ktorého Vám pracovníčka  príjmovej kancelárií VOÚ /vedľa informátora / vystaví písomnú príjmovú dokumentáciu.
 • S dokumentáciou sa hláste na príjem u sestier na konkrétnom lôžkovom oddelení.
 • V deň prijatia na oddelenie Vás službukonajúca sestra odprevadí na lekárom určenú izbu, ukáže Vám Vaše lôžko, nočný stolík a skrinku, vysvetlí Vám manipuláciu so signalizačným zariadením a ukáže Vám priestory oddelenia.
 • Vo vyšetrovni Vám odoberie krv na predpísané vyšetrenie, preto je vhodné, aby ste sa na príjem dostavili nalačno.
 • Váš ošetrujúci lekár Vám určí liečebný postup

Návštevné hodiny na Oddelení klinickej onkológie sú denne od 14.00 do 17.00 hod.
Termín prepustenia pacienta je stanovený ošetrujúcim lekárom.
Ak máte nejaké nejasnosti ohľadom hospitalizácie prípadne sa nemôžete dostaviť, kontaktujte sestry na Ambulancii radiačnej onkológie: +421 55 6135 514, 516 , mobil. č: 0917/133 990

6. Cenník (uvedený na internete)