Oddelenie klinickej onkológie

Oddelenie klinickej onkológie poskytuje v rámci multimodálnej liečby malígnych nádorov aplikáciu systémovej liečby. Túto liečbu poskytuje pre pacientov zo spádovej oblasti Košického kraja, ale aj pre onkologických pacientov z iných regiónov Slovenska.

Donedávna sa pod pojmom systémová liečba rozumela prevažne chemoterapia, v menšej miere hormonálna liečba, prípadne imunoterapia. V poslednom období však dochádza k širokému rozvoju iných liečebných postupov, ktoré využívajú poznatky experimentálnej onkológie o priebehu kancerogenézy a mechanizmoch, ktoré sa v nej uplatňujú. Preto sa v experimentoch na nádorových bunkových liniách, v liečbe nádorov experimentálnych zvierat a v liečbe pacientov v rôznych fázach klinického skúšania používajú monoklonálne protilátky, inhibítory angiogenézy, inhibítory prenosu signálu, látky, ktoré podporujú diferenciáciu bunkových línií, nádorové vakcíny, postupy génovej liečby. Zdá sa, že práve systémová protinádorová liečba sa rozvíja najdynamickejšie a jej význam v rámci komplexnej, multimodálnej liečby nádorov je a predovšetkým bude stále väčší.

Podľa indikácií môžeme systémovú liečbu rozdeliť na:

 • primárnu (neoadjuvantnú) – cieľom je navodenie operability pôvodne inoperabilného nádoru
 • adjuvantnú – cieľom je eliminácia potenciálne prítomných mikrometastáz po operačnom výkone a redukcia recidív ochorenia
 • kuratívnu – cieľom je vyliečenie pacientov s maximálnym využitím všetkých možností aktívnej podpornej liečby
 • paliatívnu – cieľom liečby je zmiernenie príznakov ochorenia a zlepšenie kvality života.

Naviac

 • vykonáva pregraduálnu aj postgraduálnu pedagogickú činnosť v súčinnosti s LF UPJŠ, Slovenskou postgraduálnou akadémiou medicíny (SPAM) a odbornými spoločnosťami
 • navrhuje a realizuje vedecko-výskumné projekty s medzinárodnou spoluprácou a zúčastňuje sa multicentrických medzinárodných klinických onkologických štúdií.
 • pracovisko spĺňa kritéria náplne práce pre Fakultné nemocnice, ako i regionálne centrum komplexnej onkologickej starostlivosti.

Je potrebné si uvedomiť, že protinádorová chemoterapia pôsobí toxicky nielen na nádorové bunky, ale poškodzuje aj normálne bunky a tkanivá. Tieto toxické účinky závisia od druhu cytostatiká, jeho dávky a dĺžky aplikácie.

Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sú:

 • hematologická toxicita
 • gastrointestinálna toxicita
 • kožná toxicita
 • neurologická toxicita
 • kardiotoxicita
 • nefrotoxicita
 • alergické reakcie

Menný zoznam

Prednosta Kliniky rádioterapie a onkológie
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Primár Oddelenia klinickej onkológie
MUDr. Andrea Cipková, MPH

Zástupca primára Oddelenia klinickej onkológie
MUDr. Martin Petrilák

Sekretariát Oddelenia klinickej onkológie
Mgr. Lenka Lapšanská

Vedúca sestra Oddelenia klinickej onkológie
Mgr. Ingrid Zvarová

Staničná sestra Ambulantnej chemoterapie
Janka Fedorcová

Staničná sestra Oddelenia klinickej onkológie 1
Bc. Janka Poľanská

Staničná sestra Oddelenia klinickej onkológie 2
Bc. Janka Hančárová

Ambulantná chemoterapia
MUDr. Monika Žák
MUDr. Mária Višňovská
MUDr. Valér Kováč,PhD.
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Oddelenie klinickej onkológie 1
MUDr. Jana Jankurová
MUDr. Jana Pisáková
MUDr. Eva Šlachtová
MUDr. Jana Tabišová – t.č.MD
MUDr. Martina Mireková

Oddelenie klinickej onkológie 2
MUDr. Róbert Biel
MUDr. Nora Pihúriková
MUDr. Zuzana Pribulová
MUDr. Eva Klimková – t.č. MD
MUDr. Zuzana Kožlejová
MUDr. Katarína Štefániková
MUDr. Dominik Šafčák