Povinné zverejnovanie

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., je povinný, v zmysle ustanovenia §§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon“) v spojení s ustanovením §§ 47a Občianskeho zákonníka, zverejniť zmluvu, ktorú uzaviera Východoslovenský onkologický ústav, a.s. ako povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Povinne zverejňovaná zmluva výsledok verejného obstarávania sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. je, v zmysle ustanovenia §§ 5b zákona v spojení s ustanovením §§ 2 zákona, rovnako Povinnou osobou na zverejnenie objednávok tovarov a služieb, ako aj faktúr na tovary a služby. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.

Povinná osoba objednávky a faktúry zverejní na svojom webovom sídle.

Objednávky
Faktúry

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., je povinný, s odkazom na §§ 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.

Zákazky s nízkou hodnotou