Oddelenie klinickej onkológie

Prednášky

Lekári

prim. MUDr. T. Packaň, PhD.
1 Packaň T. VOTRIENT® Pazopanib v liečbe mRCC, 11.2.2011, hotel Kempinski, Štrbské Pleso
2 Packaň T. Sutent v liečbe lokálne pokročilého a metastatického RCC – kazuistiky, Odborný seminár firmy Pfizer, 18.3.2011, Bratislava
3 Packaň T. TARCEVA v 2. línii liečby nemalobunkového karcinómu pľúc, Krajský seminár firmy Roche, 23.3.2011, Košice
4 Packaň T. mTOR inhibítory a ich nežiaduce účinky, Medifórum v onkológií, 25. – 27.3.2011,  Hotel Kaskády, Sliač
5 Packaň T. Pegylovaný lipozomálny doxocuribcín v liečbe karcinómu prsníka, 16. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA, 14. – 15.4.2011, Bratislava
6 Packaň T. Perorálna chemoterapia pokročilého karcinómu prsníka, Spoločný seminár Východoslovenského onkologického ústavu a SEKCAMA, 26.4.2011, hotel Yasmin, Košice
7 Packaň T. Vedľajšie účinky pri cielenej biologickej liečbe karcinómu obličky – manažment a porovnanie, 27. – 28.5.2011, Donovaly
8 Packaň T. VOTRIENT®  (pazopanib) v 1. línii liečby metastatického karcinómu obličky, Odborný seminár firmy GSK – novinky v liečbe onkologických pacientov, 14. 6. 2011, penzión Barca, Košice
9 Packaň T. Neoadjuvantná liečba u pacientok s HER2 negatívnymi lokálne pokročilými a zápalovými nádormi, Bratislavské onkologické dni, 6. – 7.10.2011, Bratislava
10 Packaň T. Súčasný stav v liečbe lokálne pokročilého a metastatického RCC, XVI. Slovenská konferencia revízneho lekárstva a XII. Slovensko-česká konferencia revízneho lekárstva, 19. – 21. 10. 2011, Kúpele Nový Smokovec
MUDr. Andrea Cipková, MPH
1 Cipková A., Garanová H. Liečba pacientky s metastatickým karcinómom prsníka, 11.2.2011, Štrbské Pleso
2 Garanová H., Cipková A. Prežívanie pacientky s metastatickým ochorením prsníka – kazuistika, 12.2.2011, Košice – poster
3 Garanová H., Cipková A. Efekt biologickej liečby u metastatického karcinómu prsníka – kazuistika, 12.2.2011, Košice – poster
4 Cipková A. Výsledky štúdie SATURN-TARCEVA v udržiavacej liečbe NSCLC, Krajský seminár Košice, 26.3.2011
5 Cipková A., Garanová H. RLPS pri liečbe Bevacizumabom, Medifórum, Kaskády, 25. – 27.3. 2011
6 Cipková A. Kazuistiky pacientov liečených pre metastatický karcinóm pľúc, Tatranská Lomnica, 5. – 7.5.2011
7 Garanová H., Cipková A. Dlhodobý efekt cielenej liečby u HER 2 pozitívnej pacientky, Krajský seminár, 16.6.2011, Košice
8 Cipková A. Štúdia SAIL a kazuistika pacienta liečeného pre metastatický karcinóm pľúc, Kaskády, 21. – 22. 10.2011
9 Cipková A., Garanová H. Liečba lokálne pokročilého karcinómu pankreasu,  4. – 11.2011, Bratislava
10 Cipková A., Garanová H., Matula P. Naše skúsenosti s liečbou erlotinibom u pacientov s NSCLC, 22.11.2011, Košice
11 Petrilák M., Cipková A., Jankurová J. Spracovanie súboru pacientov s Morbus Hodgkin odliečených vo VOÚ, a.s., Lymfómové fórum, Bratislava, marec 2011 – víťazný poster
12 Cipková A. Darbepoetin alfa in the treatment of chemotherpy – induces anaemia, effects of target haemoglobin label chance: data from the APRIORI study“ for ASCO 2011, Chicago, USA – poster
MUDr. H. Garanová
1 Garanová H., Cipková A. Prežívanie pacientky s metastatickým ochorením prsníka – kazuistika, 12.2.2011, Košice – poster
2 Garanová H., Cipková A. Efekt biologickej liečby u metastatického karcinómu prsníka – kazuistika, 12.2.2011, Košice – poster
3 Garanová H., Cipková A. Dlhodobý efekt cielenej liečby u HER 2 pozitívnej pacientky, Krajský seminár, 16.6.2011, Košice
4 Garanová H. Triple negatívny karcinóm prsníka, Best of ASCO,  8.1.2011, Bratislava
5 Garanová H. Odborný blok – Infekčné komplikácie u onkologických pacientov, XV. Košické chemoterapeutické dni, 1. – 3. 12.2011, Košice
6 Cipková A., Garanová H. Liečba pacientky s metastatickým karcinómom prsníka, 11.2.2011, Štrbské Pleso
7 Cipková A., Garanová H., Petrilák M RLPS pri liečbe Bevacizumabom, Medifórum, Kaskády, 25. – 27.3. 2011
8 Cipková A., Garanová H. Liečba lokálne pokročilého karcinómu pankreasu,  4. – 11.2011, Bratislava
9 Cipková A., Garanová H., Matula P. Naše skúsenosti s liečbou erlotinibom u pacientov s NSCLC, 22.11.2011, Košice
MUDr. V. Kováč, PhD.
1 Kováč V. Kazuistika 1, Onkofórum, jún 2011, Vysoké Tatry – poster
2 Kováč V. Kazuistika 2, Onkofórum, jún 2011, Vysoké Tatry – poster
3 Kováč V. Kazuistika, odborný seminár fy Roche, 18.6.2011, Košice
4 Kováč V. Parenterálna výživa onkologického pacienta, e-learmingový portál www.i-med.sk
MUDr. M. Petrilák
1 Petrilák M., Cipková A., Jankurová J. Spracovanie súboru pacientov s Morbus Hodgkin odliečených vo VOÚ, a.s., Lymfómové fórum, Bratislava, marec 2011 – víťazný poster
2 Petrilák M. Liečba neskorých štádií a liečebné možnosti relapsy  Hodgkinovho lymfómu, Mladí onkológovia, Tále, 10.9.2011
3 Petrilák M. Prvé skúsenosti s Temsirolimusom v liečbe Mantle Cell Lymphoma, Bratislava, január 2011
4 Cipková A., Garanová H., Petrilák M. RLPS pri liečbe Bevacizumabom, Medifórum, Kaskády, marec 2011
MUDr. Z. Pribulová
1 Pribulová Z. Venózny tromboembolizmus a onkologický pacient, odporúčania odborných spoločností: XV. kongres SLS, Žilina, 29.4.2011
2 Pribulová Z. Antiemetická liečba pri CINV, Melanómový Workshop, Beladice, 27.5.2011
3 Pribulová Z. Melanóm, Dni mladých onkológov, Tále, 10.9.2011
MUDr. M. Višňovská
1 Višňovská M. Skúsenosti VOÚ, a.s. s aplikáciou anti EGF monoklonálnej protilátky u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom, odborný seminár, 6.4.2011, Košice
2 Višňovská M. Manažment karcinómu prostaty, Medifórum na tému: Praktické aspekty manažmentu urogenitálnych malignít, 29.10.2011, Štrbské Pleso
doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.
1 Wagnerová. M Ako optimálne manažovať pacientku s hormonálne senzitívnym HER 2 a metastatickým karcinómom prsníka. Odborný seminár Košice  14.júna 2011
2 Wagnerová. M Inhibítory aromatáz ako ich ešte nepoznáte .16 celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou , Sekcama Bratislava 14.-15apríla 2011
3 Wagnerová. M Toxicita cielenej liečby u starších pacientov.Medifórun v onkológii Kaskády,25.-27 marec 2011
4 Wagnerová. M Aktuáne možnosti liečby pankreatických NET-ov a perspektíva,Od teórie ku  klinickej praxi v liečbe GIST-ov a NET-ov. Hotel Partizán Tále, 06- 07 máj 2011
5 Wagnerová. M Bezpečnosť hormonálnej liečby karcinómu prsníka. Edukačný seminár Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Košice,19 máj 2011
6 Wagnerová. M „Off  label“ liečba v onkologickej praxi .Medicína založená na dôkazoch a odborné odporúčania v každodennej klinickej praxi .Onkospektrum , Donovaly 27.-28 máj 2011
7 Wagnerová. M Toxicita biologickej liečby HCC. IX. Banskobystrické onkologické dni Hotel Kaskády Sielnica 24.-25 júna 2011
8 Wagnerová. M Špecifiká diagnostiky a liečby pacientok s ca prsníka nad 70  rokov . 48  Bratislavské onkologické dni, Bratislava 06-07 október 2011
9 Wagnerová. M Konkomitantná versus sekvenčná adjuvantná liečba trastuzumabom Aktuálne otázky v manažmente karcinómu prsníka , Štrbské pleso   Blok II – novinky 10.-12.022011
10 Wagnerová. M Špecifiká liečby karcinómu prsníka. 15 Mammologické sympozium , Praha,25. november 2011
11 Wagnerová. M Nové možnosti v liečbe pankreatických NET-ov. XV Košické chemoterapeutické dni, Košice, 01-03 december 2011
12 Wagnerová. M Je budúcnosť onkologických ochorení tajomstvom? XV Košické chemoterapeutické dni, Košice, 01-03 december 2011
13 Wagnerová. M HER 2 pozitívny karcinóm prsníka Odborný seminár Košice 21 jún 2011
14 Wagnerová. M Výskyt , hlavné prejavy a možnosti prevencie pri onkologických ochoreniach ,   Odborná  osvetová prednáška v USS Steel 16022011
15 Wagnerová. M Kolorektálny karcinóm. Odborná  osvetová prednáška v USS Steel 16 merec 2011
16 Wagnerová. M Pľúcne  malígne nádory.  Odborná  osvetová prednáška v USS Steel 18 máj 2011
17 Wagnerová. M Moderná biologická liečba v onkológii a jej úskalia. Odborná osvetová prednáška v Centre pomoci LPR.SK  Košice 22 september 2011
18 Wagnerová. M Rakovina  a čo ešte o nej neviete ? Odborná osvetová prednáška pre TEHO  Košice, 22 november 2011
19 Wagnerová. M Aspekty použitia originálneho lieku. Odborné sympózium ,Hotel Tri, studničky, Demänovská dolina, 02 apríl 2011
20 Wagnerová. M Prehľad o rakovine prsníka Onkologická konferencia, Prešov, 08 december 2011
21 Wagnerová. M Sutent v liečbe pankreatických neuroendokrinných nádorov Odborný seminár .Hotel Marols, Bratislava 04032011
Predsedníctvo na odbornom podujatí
1 Wagnerová. M Aktuálne otázky v manažmente karcinómu prsníka, Štrbské pleso   Blok II – novinky10.-12.022011
2 Wagnerová. M Inhibítory aromnatáz ako ich ešte nepoznáte 16 celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou ,Sekcama Bratislava 14.-15apríla 2011
3 Wagnerová. M Toxicita cielenej liečby u starších pacientov. Medifórun v onkológii Kaskády,25.-27 marec 2011
4 Wagnerová. M Toxicita biologickej liečby HCC. IX. Banskobystrické onkologické dni Hotel Kaskády Sielnica 24.-25 júna2011
5 Wagnerová. M XLVIII   Bratisavské onkologické dni Bratislava 06-07 október 2011
6 Wagnerová. M BEST of ASCO Slovakia 2011 Bratislava  08 október 2011
7 Wagnerová. M 15 Mammologické sympozium , Praha,25. november 2011
8 Wagnerová. M 19 Onkourologické sympózium, Praha,25. november 2011
9 Wagnerová. M XV Košické chemoterapeutické dni, Košice, 01-03 december 2011
10 Wagnerová. M HER 2 pozitívny karcinóm prsníka Odborný seminár Košice 21 jún 2011
11 Wagnerová. M Aspekty použitia originálneho lieku. Odborné sympózium ,Hotel Tri studničky , Demänovská dolina, 02 apríl 2011
Odborný garant podujatia
1 Wagnerová. M Dni mladých onkológov Hotel partizán Tále 8.-10 september 2011
2 Wagnerová. M XV Košické chemoterapeutické dni, 7. Konferencia sestier a 7 pacientský seminár

Sestry

Mgr. M. Bortáková
1 Bortáková M., Orgovánová I., Zvarová I. Syndróm vyhorenia u opatrujúcich členov rodiny onkologicky chorých,  VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológií, Košické chemoterapeutické dni, 1.12.2011, Košice
Bc. L. Petraššovitšová
1 Petraššovitšová L., Fajer R. Periférna kanylácia, Odborný seminár fy Braun, 2011, Košice
Bc. I. Zvarová
1 Zvarová I., Martinčínová E. Bezpečná príprava cytostatík – používanie špeciálnych pomôcok, celoústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, 2011, Košice
2 Petraššovitšová L., Fajer R. Periférna kanylácia, Odborný seminár fy Braun, 2011
Bc. I. Orgovánová
1 Orgovánová I. Posilnenie komunikačných zručností u sestier pracujúcich s onkologickým pacientom, ústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, 2011, Košice
2 Orgovánová I. Vplyv interpersonálnych vzťahov na profesiu sestry,  ústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, 2011, Košice
Mgr. D. Čorbová
1 Čorbová D. Psychické problémy pacientov v súvislosti s onkologickým ochorením, ústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, 27.1.2011, Košice
Mgr. A. Hričinová
1 Hričinová A. Kvalita života pacienta liečeného chemoterapiou z pohľadu sestry, ústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, 27.1.2011, Košice
Bc. M. Vančo
1 Vančo M. Únava ako sprievodný príznak nádorového ochorenia, ústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, 30.6. 2011, Košice
Bc. M. Štefková
1 Štefková M. Posúdenie schopnosti vyrovnať sa so situáciou a plánovanie podpory, ústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, 15.12.2011, Košice
Bc. J. Poľanská
1 Poľanská J., Adamová V., Raniaková L. Vedia sestry relaxovať?  VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológií, Košické chemoterapeutické dni, 1.12.2011, Košice
2 Poľanská J. Mimoriadna udalosť na pracovisku. ústavný seminár VOÚ, a.s. Košice, november 2011, Košice
Mgr. D. Kováčová
1 Kováčová D., Majorošová G. Špecifiká starostlivosti o geriatrického pacienta s onkologickým ochorením, Bratislavské onkologické dni, 6.10.2011, Bratislava
PhDr. A. Mamajová-Cekovcová
1 Mamajová-Cekovcová A., Töröková I., Greššáková D. Dôležitosť psychohygieny u sestier pracujúcich s onkologickým pacientom. VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológií, Košické chemoterapeutické dni, 1.12.2011, Košice
Bc. M. Jureková
1 Jureková M., Šofránková Z., Franková A. Vplyv psychiky pacienta pri zistení nádorového ochorenia. VII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológií, Košické chemoterapeutické dni, 1.12.2011, Košice

Publikácie

Lekári

prim. MUDr. T. Packaň, PhD.
1 Packaň T. Pokroky v liečbe epitelových karcinómov ovária, Acta Chemotherapeutica, roč.19-20, č.2-3/2011, str. 85-90
2 Packaň T. Komplexná liečba epitelových karcinómov ovária, Onkológia (Bratislava), 2011, roč. 6 (6): str. 349 -352
MUDr. Z. Pribulová
1 Pribulová Z. Malígny melanóm, Onkológia, Suplement 1, 40-42, 2011
2 Varga J., Pribulová Z., Bujňák J., Tóth R. Komplexná liečba neinvazívneho karcinómu prsníka, Acta Chemotherapeutica, Vol 2-3, s. 95-100, 2011
doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.
1 Wagnerová M. Neuroendokrinné nádory z pohľadu onkológa. Onkológia (Bratislava), 2011, roč 6 (4), 205-210
2 Wagnerová M. Karcinóm pľúc v staršom veku, Kapitola v monografii „Nádory pľúc“. E Kavcová, E. Halašová, A. Dziak a kolektív autorov. 32 kapitola str. 587-600, 2011, vyd. UK v Bratislave
3 Nathan Czerny, Rafael Catane, Martin Chasen, Mária Wagnerová „A GUIDE FOR PATIENTS WITH ADVANCED CANCER“. ESMO Press
4 Wagnerová M. Špecifiká liečby karcinómu prsníka u žien starších ako 70 rokov. Vybrané otázky,  Onkológia XV, str. 155-158
5 Wagnerová M. Úskalia biologickej liečby u seniorov. Acta chemotherapeutica, Roč. – 20 č. 2-3, 2011, str. 104-111
6 Čižmariková M., Wagnerová M., Habalová V., Mirossay L. Hodnotenie vybraných farmakogenetických markerov vo vzťahu k neoadjuvantnej liečbe karcinómu prsníka. Acta chemotherapeutica, Roč. 20, č. 2-3, 2011, str. 58-65
7 Smit W. M., Sufliarsky J., Werner T. L., Dizon D. S., Wagnerova M., Hirte H. W., Spirtos N. M., Oza A., Dirix L., El-Hashimy M., Acharyya S., Tan E. Y., Weber D., Schellens J. H. M. A Phase II Study of Patupilone (EPO906) in Patients With Platinum-Resistant or –Refractory Ovarian Cancer. In press
8 Wagnerová M. Problémy liečby karcinómov prsníka vo veku nad 70 rokov. Onkológia-Suplement 2 2011, 6(S2)
9 Alíz Nikolényi, Gabriella Uhercsák, Melinda Csenki, Sándor Hamar, Erika Csörgő, Ervin Tánczos, László Thurzó, Thomas Brodowicz, Maria Wagnerova, Zsuzsanna Kahán Tumor topoisomerase II alpha protein expression and outcome after adjuvant dose-dense anthracycline-based chemotherapy Pathology and Oncology research; in Press

Sestry

Mgr. M. Bortáková
1 Bortáková M., Jendželovská D. Ošetrovateľský manažment paravenózneho úniku cytostatika, Sestra, 11-12/2011
2 Kováčová D., Majorošová G. Špecifiká starostlivosti o geriatrického pacienta s onkologickým ochorením, Sestra, 11-12/2011

OPONENTÚRY

Lekári

doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.
1 Wagnerová M. Posudok člena habilitačnej komisie: MUDr. Mego M. PhD; Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, január 2011
2 Wagnerová M. Posudok člena habilitačnej komisie: RNDr. Martina Ondrušová, PhD.; I Lekárska fakulta, Karlová Univerzita Praha, november 2011
3 Wagnerová M. Oponentský posudok k obhajobe práce: Mgr. Cekovcová Adriana; Manažment nežiaducich účinkov po chemoterapii z pohľadu ošetrovateľstva.
4 Wagnerová M. Oponentský posudok metodických listov MZ SR. Klinické odporúčania a postupy pre diagnostiku, liečbu a sledovanie pacientov s malígnym melanómom kože; Šálek T. a kolektív NOÚ Bratislava
5 Wagnerová M. Hosťujúci editor Acta chemotherapeutica ročník 19-20 č. 1. 2011
6 Wagnerová M. Hosťujúci editor Acta chemotherapeutica ročník 20 č. 2-3 2011

RECENZIE

Lekári

doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.
1 Wagnerová M. Onkológia, Supplement, ročník 6, 2011 (S1)
2 Wagnerová M. Hubový receptár z Račieho klubu (LPR SK)

KAPITOLY V MONOGRAFIÁCH

Lekári

doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.
1 Wagnerová M. Karcinóm pľúc v staršom veku, Kapitola v monografii „ Nádory pľúc“ E. Kavcová, E. Halašová, A. Dziak a kolektív autorov. 32 kapitola str. 587-600, 2011 vyd. UK v Bratislave