CT vyšetrenie

Ako sa objednať na CT

Objednať sa môžete počas pracovných dní v čase od 7:30 do 14:00 s výnimkou obedňajšej prestávky od 12:00 do 12:30.
o osobne na ambulancii centrálnej evidencie CT pracoviska nachádzajúcej sa v II. pavilóne (oproti hlavnej budove VOÚ, a. s.)
o telefonicky na čísle 055/ 6135 543.
Na objednanie je potrebná žiadanka od indikujúceho odborného lekára. Objednáme Vás na konkrétny dátum a čas podľa dostupnosti voľných termínov.
Ďalší postup:
― Ak je to možné, dostavte na objednanie osobne so žiadankou.
― V prípade potreby Vám počas objednávania vydáme špeciálnu antialergickú liekovú prípravu, aj s pokynom ako ju užiť.
― Zároveň do objednávacieho zošita zapíšeme telefonický kontakt na Vás – ak by nastal technický výpadok prístroja, budeme Vás kontaktovať.
― Podpisom potvrdíte, že Vám boli vydané lieky aj s návodom ako ich užiť – náš písomný záznam.
― V prípade, že sa nemôžete osobne dostaviť na objednanie, žiadame o dôležitý údaj o alergii – a písomný záznam o poučení pacientov indikujúcim lekárom.
― V prípade ťažko chorých a imobilných pacientov, akceptujeme vydanie prípravy a pokynov aj príbuzným.


Na CT vyšetrenie je potrebné priniesť:

 


• Žiadanku, ktorá musí obsahovať meno, rodné číslo, číslo poisťovne (kde ste aktuálne registrovaný), ďalej úplný štatistický kód diagnózy a základnú charakteristiku súčasného ochorenia, alebo obtiaží, ktoré sprevádzajú chorobu, prípadne iné príčinné súvislosti.
• Preukaz poistenca (kartička).
• Staršie CT nálezy z iných zdravotníckych zariadení, ktoré je potrebné porovnávať (na CD nosiči, lekárske správy, staršie CT správy).

Ako sa pripraviť na vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT)

• Na vyšetrenie prichádzate s prázdnym žalúdkom, čo znamená nejesť minimálne 5 hodín pred termínom, pitie tekutín je naopak žiadané, maximálne však do 2 hodín pred vyšetrením. Pri vyšetrení brušných orgánov je potrebný naplnený močový mechúr (pred vyš. 1 – 2 hodiny nemočiť).

• V prípade potreby užijete špeciálnu liekovú antialergickú prípravu (pokiaľ ste už v minulosti mali nežiaducu reakciu na podanie kontrastnej látky vnútrožilovo, informujte o tom už lekára, ktorý Vás na vyšetrenia posiela. Ten by mal s lekárom CT pracoviska dopredu dohodnúť špeciálnu prípravu, aby sa predišlo nežiaducim účinkom. Túto skutočnosť zopakujte i personálu CT pracoviska).

• Pri zobrazovaní brušných orgánov je nutná perorálna kontrastná náplň kľučiek čreva podľa rozpisu, ktorý dostanete na našom pracovisku pri objednaní. V indikovaných prípadoch používame perorálne CT suspenzie s krátkou dobou prípravy priamo pred skenovaním.

• O predpokladanom priebehu vyšetrenia sa môžete informovať počas objednávania.


Priebeh CT vyšetrenia:

 


Vo väčšine prípadov prebieha bez komplikácií a bezbolestne

Poučíme Vás o priebehu a prípadných nežiaducich účinkoch, ktoré môžu nastať počas vyšetrenia. Vyplníte dotazník a informovaný súhlas. U detí súhlas podpisuje právny zástupca. Akúkoľvek časť vyšetrenia máte právo odmietnuť, čo rovnako potvrdíte svojím podpisom. V tomto prípade zároveň beriete na vedomie, že diagnostická hodnota nálezu nebude optimálna.

Lekár alebo sestra, ak si to situácia vyžaduje, Vám zavedie do žily kanylu, cez ktorú Vám bude podaná kontrastná látka. O podaní kontrastnej látky rozhoduje vždy vyšetrujúci lekár na základe indikácie Vášho lekára a na základe získaných obrazov. Kontrastná látka sa do žily podáva vyššou rýchlosťou a akékoľvek štípanie, alebo tlak treba pri podávaní kontrastnej látky okamžite oznámiť. Prípadný únik malého množstva kontrastnej látky mimo žilu nie je nebezpečný. Počas podávania kontrastnej látky niektorí ľudia pociťujú teplo – je to normálny sprievodný jav a nejedná sa o nič nebezpečné.

Zhodnotenie CT nálezu vykoná lekár – rádiológ s potrebnou kvalifikáciou. Nález je k dispozícii do 2 pracovných dní, podľa stupňa akútnosti aj v ten istý deň


Čo je potrebné urobiť po CT vyšetrení

Dôležitý je príjem väčšieho množstva tekutín, aby sa kontrastná látka čo najrýchlejšie dostala von z tela. Vo výnimočných prípadoch sa môžu do 24 hodín objaviť i neskoré prejavy alergie po podaní kontrastnej látky – najmä svrbenie, sčervenanie kože a vyrážky, vzácne opuch alebo problémy s dýchaním. Mierne prejavy nevyžadujú terapiu, v prípade zhoršovania sa príznakov je potrebné volať RZP (112) a nahlásiť podanie kontrastnej látky s obsahom jódu. V prípade menšieho úniku kontrastnej látky mimo žilu je potrebné prikladať si na postihnuté miesto 3x denne na 15 až 60 minút studené obklady. Ak Vám končatina zbledne, ochladne, bolí, tŕpne alebo strácate v nej citlivosť, volajte RZP (112) a nahláste podanie kontrastnej látky s únikom mimo žily.

 

Informácie pre lekárov indikujúcich CT vyšetrenia:

Ak žiadate posúdiť dynamiku CT nálezov, je bezpodmienečne nutné poučiť pacientov a vopred zabezpečiť predošlú CT fotodokumentáciu z iných pracovísk (hlavne zo zdravotníckych zariadení, ktoré nie sú v T3C systéme). Je potrebné, aby pacient v deň vyšetrenia priniesol svoje staršie CT nálezy z iných zdravotníckych zariadení (CD, CT dokumentáciu), ktorú následne nahráme do našej databázy a potom ju porovnávame. Požadujeme všetky údaje na CT žiadanke, vrátane pomocných vyšetrení a prípadné dôležité konziliárne nálezy. Počas vyšetrenia chýba čas na obšírne štúdium zdravotnej dokumentácie, dôležité informácie o pacientovi má poskytovať CT žiadanka.

Antialergická príprava s podaním kontrastnej látky podľa rizikovosti (spracované podľa metodického listu MZ SR). Ak bola podaná antialergická príprava vo Vašej ambulancii, trváme na riadnom písomnom zázname.

Pri zvýšenom riziku poškodenia obličiek kontrastnou látkou, vyžadujeme preventívne zavodnenie pacientov, prerušiť užívanie nefrotoxických látok podľa všeobecne platných postupov.

Nakoniec Vás chceme požiadať o Vašu ústretovosť v oznamovaní operačných, eventuálne sekčných nálezov u našich spoločných pacientov. Spätná väzba nám pomáha získavať skúsenosti a napredovať.