O ústave

Východoslovenský onkologický ústav Košice vznikol 1.7.2003 a dňa 20.2.2006 sa transformoval na akciovú spoločnosť s názvom Východoslovenský onkologický ústav, a.s..
Jeho poslaním je predovšetkým poskytovať komplexnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením – diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť o onkologických pacientov. V ústavnej starostlivosti zabezpečuje onkologickú, onko-otorinolaryngologickú, onko-gynekologickú starostlivosť, komplexnú protinádorovú liečbu – radiačnú a chemoterapeutickú liečbu.
Okrem iného zabezpečuje teoretickú i praktickú časť výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl, teoretickú i praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach a podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove vedeckých pracovníkov a spolupracuje v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Fakturačné údaje
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
IČO: 36603350
DIČ: 2022124159
IČ DPH: SK2022124159
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Č. účtu: 1425032002/1111
IBAN: SK1411110000001425032002
SWIFT: UNCRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka č. 1371/V, oddiel: Sa