Poďakovanie

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., ďakuje Lige proti rakovine SR za poskytnutý finančný dar vo výške 39 500 eur z výnosu
verejno-prospešnej zbierky 17. ročníka Dňa narcisov na podporu projektu Zlepšenie včasnej diagnostiky nádorov hlavy a krku pomocou autofluorescenčnej endoskopie.