POĎAKOVANIE

LIGA PROTI RAKOVINE
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. je zadávateľom multicentrickej prospektívnej štúdie NáDeJ.

NáDeJ (Národná De-eskalačná štúdia Jedna) je projekt určený pre pacientov na zníženie toxicity liečby HPV asociovaného karcinómu orofaryngu v štádiu I a II (TNM 8. vydanie).

Klinickú štúdiu de-eskalácie primárnej chemorádioterapie HPV asociovaných karcinómov orofaryngu NáDeJ podporila finančným grantom vo výške 10.000 € Liga proti rakovine.

Ide o dar Ligy proti rakovine z výťažku 22. ročníka Dňa narcisov.