Lekar-ka

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru

l e k á r a / k u

na rádiologické oddelenie na plný/čiastočný úväzok. Nástup možný ihneď.

Prax nie je nutná, u žiadateľa je potrebný záujem o odbor rádiológie.

Rádiologické oddelenie je tvorené mladým kolektívom, ide o rozvíjajúce sa pracovisko, s možnosťou odborného rastu. Výhodou je záujem o intervenčnú rádiológiu a invazívne výkony.

Ďalej je vyžadovaná odborná a zdravotná spôsobilosť.

Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 2 097 € resp. 2 097 € u lekára, ktorý už získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore rádiológia.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu s profesným životopisom, písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov pre potreby obsadenia voľného pracovného miesta v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu: