Oddelenie radiačnej onkológie

Čo je to rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením?

Rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením je základná liečebná metóda zhubných nádorov. Tento spôsob liečby je používaný už viac ako 100 rokov. Počas tohto obdobia bol dosiahnutý obrovský pokrok v poznatkoch o účinkoch žiarenia na ľudský organizmus a na nádory a v moderných technológiách, ktoré zabezpečujú bezpečné použitie ionizujúceho žiarenia.

V súčasnej dobe je ožarovaním liečených približne 50% pacientov so zhubným nádorom. Ožarovaním je možné dosiahnuť úplnú likvidáciu nádoru. Základný protinádorový účinok ionizujúceho žiarenia spočíva v ničení nádorových buniek, ktoré sú citlivejšie na účinky žiarenia ako zdravé bunky. Úspešnosť liečby je vysoká najmä pri lokalizovanom ochorení (t.j. pri ochorení, ktoré sa nerozšírilo do ďalších tkanív). Základným predpokladom úspešnej a bezpečnej liečby je možnosť podať dostatočne vysokú, a tým účinnú dávku žiarenia. Úspech liečby, pod ktorým rozumieme pravdepodobnosť vyliečenia s veľmi nízkym rizikom následkov po liečbe závisí najmä od technologického vybavenia pracoviska, kvalitnej klinickej praxe a od dobre fungujúceho systému kontroly kvality liečby.

Rádioterapiu môžeme podať dvoma spôsobmi:

  • buď je zdroj žiarenia mimo tela pacienta – externá rádioterapia
  • alebo zdroj žiarenia je v blízkom kontakte s nádorom – brachyterapia.

Pri externej rádioterapii sa najčastejšie využíva lineárny urýchľovač. V niektorých situáciách je vhodná liečba kobaltovým ožarovačom. Oba prístroje zabezpečujú bezpečné podanie plánovanej dávky ožarovania v presne stanovenom objeme tkaniva, v ktorom sa nachádza zhubný nádor. Celý proces ožarovania je rozdelený na niekoľko častí. Každý pacient je pred liečbou vyšetrený, je presne lokalizované miesto, ktoré musí byť ožarované, naplánované nastavenie ožarovacieho prístroja, stanovená dávka ožarovania a počet jednotlivých ožarovaní. V priebehu liečby je pacient opakovane kontrolovaný a kontroly prebiehajú aj po ukončení liečby.

Samotné ožarovanie nie je bolestivé. Pri každom ožarovaní je pacient uložený na stôl ožarovacieho prístroja, kde je jeho poloha kontrolovaná kamerovým systémom a je zabezpečená komunikácia s ošetrujúcim personálom. Celé ožarovanie trvá niekoľko minút.

Brachyterapia je najčastejšie používaná v liečbe gynekologických nádorov. Jej hlavnou výhodou je malý počet aplikácií a krátka doba ožarovania.

Oddelenie radiačnej onkológie zabezpečuje liečbu ožarovaním pri všetkých onkologických a neonkologických indikáciách. Štandard poskytovanej liečby spĺňa európske požiadavky pre modernú rádioterapiu. Technologické vybavenie oddelenia je priebežne modernizované a sú dopĺňané nové technológie, ktoré zvyšujú účinnosť a najmä znižujú pravdepodobnosť výskytu možných nežiaducich účinkov liečby.