Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Anesteziológia a intenzívna medicína je interdisciplinárnym a základným odborom v liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú, resuscitačnú starostlivosť. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi.

Anestetickou starostlivosťou sa zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy.
Intenzívna medicína zabezpečuje starostlivosť a liečbu kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva, alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

Odbor anesteziológia a intenzívna medicína sa tiež podieľa na organizačnom a prevádzkovom zabezpečovaní urgentnej prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti.

Odbor anesteziológia a intenzívna medicína sa podieľa aj na riešení problematiky chronickej a neznesiteľnej bolesti v rozsahu určenom koncepciou odboru algeziológia.

Podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore anesteziológia a intenzívna medicína sa poskytuje zdravotná starostlivosť v spolupráci s ďalšími špecializovanými pracoviskami v rámci personálneho, prístrojového a priestorového vybavenia. OAIM je súčasťou zdravotníckeho zariadenia, pričom je interdisciplinárnym odborom v liečebno-preventívnej starostlivosti.

K hlavnej náplni patria:

 • Predanestetické vyšetrenia so zhodnotením, prípadne doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestetický a operačný výkon u pacientov oddelenia onkogynekológie a onko ORL.
 • Premedikácia a vlastná príprava anestézie.
 • Podanie anestézie a starostlivosť o chorého v priebehu anestézie tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránilo výskytu možných komplikácií a súčasne vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu.
 • Súčasťou môže byť aj bezprostredná pooperačná analgetická liečba s cieľom minimalizovať pooperačnú bolesť a zároveň zabezpečiť intenzívnu starostlivosť a komplexnú liečbu u kriticky chorých a u tých pacientov, kde hrozí zlyhanie jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo vyžaduje rôzne druhy podpory (kyslíková liečba, farmakologická podpora obehu, substitučná liečba a pod.), alebo prístrojová náhrada.
 • Intenzívna starostlivosť je najvyššou formou starostlivosti v systéme diferencovanej starostlivosti o kriticky chorých pacientov poskytované na lôžkach OAIM zdravotníckymi pracovníkmi so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína po celých 24 hodín je prítomná zdravotná sestra a službukonajúci lekár.
 • V rámci liečebno – preventívnej starostlivosti vykonávame anestéziu i pre oddelenie brachyterapie na oddelení rádioterapie. Zdroj žiarenia sa umiestni buď priamo do nádoru, alebo do jeho blízkosti. Zdrojmi žiarenia sú rôzne rádioaktívne látky vložené do malých uzavretých túb a ihiel, alebo vo forme drôtikov, platničiek a drobných zŕn, ktorých zavedenie je veľmi bolestivé. Spôsob zavedenia a anestézia trvá od 30-45 minút. Liečia sa tak nádory krčka i tela maternice nevhodné k operácii a nádory iných orgánov.

Lokalizácia: 3. poschodie.

Členenie:

 • Lôžková časť
 • Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • Algeziologická ambulancia

Lôžková časť OAIM

Je lokalizovaná na 3. poschodí VOÚ, a.s.. OAIM má 6 pooperačných lôžok. Pacienti sú na oddelenie lôžkovej časti prijímaní po plánovanom operačnom výkone, po zhodnotení priebehu operačného výkonu a anestézie anesteziológom na gynekologickej sále a na ORL sále, za účelom monitoringu vitálnych funkcií, s cieľom minimalizovať pooperačnú bolesť a zároveň zabezpečiť intenzívnu starostlivosť a komplexnú starostlivosť u kriticky chorých, čo vyžaduje rôzne druhy podpory (kyslíková liečba, farmakologická podpora obehu, substitučná liečba a pod).

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny:

 • Cieľom je vyšetrenie pacienta pred poskytnutím anestézie pre diagnostické alebo liečebné výkony operačnej alebo neoperačnej povahy
 • Posúdiť zdravotný stav a funkčné rezervy orgánových systémov pacienta
 • Detekovať abnormality pri fyzikálnom náleze na základe biochemických a pomocných vyšetrení
 • Navrhnúť prípadné ďalšie pomocné konziliárne vyšetrenia
 • Navrhnúť optimalizáciu orgánových funkcií, stanoviť anestéziologické riziko ASA
 • Stanoviť plán anestéziologickej starostlivosti (spôsob pooperačnej bolesti)
 • Informovať pacienta o spôsobe anestézie a pooperačnej bolesti