Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná osoba: Radoslav Grega

Spôsoby podávania podnetov v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti:
E-mailom podanie@vou.sk
Osobne u zodpovednej osoby
Písomne poštová schránka, umiestnená na prízemí pri kávomate, vchod A, Hlavný pavilón