Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná osoba: Radoslav Grega

Spôsoby podávania oznámení v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo protispoločenskej činnosti:
E-mailom podanie@vou.sk
Osobne u zodpovednej osoby
Písomne poštová schránka, umiestnená na prízemí pri kávomate, vchod A, Hlavný pavilón