História

Vzniku Východoslovenského ústavu predchádzal vznik Onkologického ústavu pri FN L. Pasteura v Košiciach dňa 1. augusta 2002 ako vysoko špecializovaného onkologického pracoviska s nadregionálnou pôsobnosťou. História ústavu však siaha do oveľa vzdialenejšej histórie. Jeho počiatky sa datujú od 30. rokov 20. storočia, keď už v roku 1924 existovalo v rámci Štátnej nemocnice RTG oddelenie, ktoré sa stalo základom pre vznik Rádiologickej kliniky.

V roku 1948 bola zriadená v Košiciach pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a súčasne vznikla z pôvodnej Štátnej nemocnice Fakultná nemocnica. V roku 1951 bolo založené Rádiologické oddelenie ako súčasť Internej kliniky, ktorá bola neskôr premenovaná na Rádiologickú kliniku. Postupne bolo zriadené 25 lôžkové oddelenie a boli inštalované dva RTG terapeutické prístroje. Okrem RTG diagnostiky sa vykonávala aj hĺbková RTG-terapia aj rádium – terapia, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky. V roku 1959 bola zriadená Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej súčasťou sa stala Lekárska fakulta, čo malo pozitívny vplyv na ďalší rozvoj pracoviska. V roku 1960 vniká samostatná Klinika rádiológie a nukleárnej medicíny, úž vtedy bolo 63 lôžok určených na liečbu onkologických pacientov. Od tohto roku mala klinika tri samostatné oddelenia – RTG, nukleárna medicína a aktinoterapia, ktoré boli zaradené do pregraduálnej výuky v rámci jedného výučbového predmetu na Lekárskej fakulte. Rok 1964 znamenal prelom v liečbe onkologických pacientov zavedením nových antinoplastických látok do bežnej klinickej praxe.

V roku 1965 bol na klinike inštalovaný rtg hĺbkový prístroj TUR 250 a v roku 1969 nový megavoltový prístroj Chisobat 75. Ich zavedením sa výrazne zlepšila úroveň poskytovania terapie. Získané novšie poznatky v oblasti rádioterapie a rádio biológie si vyžiadali vytvorenie matematicko-fyzikálneho úseku v rámci kliniky. V rámci technickej inovácie bol v roku 1973 inštalovaný ožarovací prístroj Cesioterax III, ktorý bol v roku 1981 nahradený prístrojom Chisostat. Paralelne s rozvojom externej rádioterapie sa vyvíjala brachyterapia. V druhom polroku 1976 boli ukončené adaptačné práce na XV. pavilóne a počet lôžok sa zvýšil na 100. Pribudol úsek chemoterapie, čím sa výrazne zlepšila dostupnosť liečby pre väčší počet pacientov. V roku 1981 po odčlenení RTG oddelenia a oddelenia nukleárnej medicíny vzniká Klinika rádioterapie a onkológie. V osemdesiatych rokoch sa interdisciplinárny prístup k liečbe onkologických ochorení prejavil zriadením krajských problémových komisií. Na základe novej koncepcie klinickej onkológie boli zriadené poliklinické oddelenia klinickej onkológie (POKO). Toto pracovisko sa postupne transformovalo na epidiomologické oddelenie kliniky.

V máji 1985 bol nainštalovaný plánovací systém pre rádioterapiu Oncology Support System ako nezávislý terminál prvého počítačového tomografu na východnom Slovensku, čím sa plánovanie rádioterapie dostalo na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Bol inštalovaný dozimetrický systém Therados RFA 3-40. Zavádzanie moderných trendov v rádioterapii a rádio biológii sa odzrkadlilo v dvoch významných medzinárodných stretnutiach v rokoch 1986 a 1988 na našej klinike v rámci RVHP. Pracovisko bolo členom RVHP skupiny pre antineoplastickú chemoterapiu solidných nádorov a aktívne sa zúčastňovalo medzinárodných klinických triálov. Dňa 5. apríla 1988 bola udelená klinike Cena Východoslovenského krajského národného výboru za liečebno-preventívne, klinicko-výskumné výsledky a technický pokrok pri plnení celospoločenského onkologického programu. Slávnostným uvedením lineárneho urýchľovača do prevádzky v roku 1993 sa začala nová éra Kliniky rádioterapie a onkológie. Okrem samostatného urýchľovača bol súčasne uvedený do prevádzky simulátor a nové pracovisko brachyterapie s HRD zdrojom, irídium 192. Súčasťou celého komplexu bol aj nový plánovací systém CADPLAN a plánovací systém PLATO pre brachyterapiu. V roku 1995 bol na klinike inštalovaný druhý brachyterapeutický systém microSelectron PDR.

Od začiatku svojho vzniku Klinika rádioterapie a onkológie venovala veľkú pozornosť vedeckému výskumu, ktorý ma v onkológii osobitné postavenie ako odraz dynamického odrazu všetkých modalít antineoplastickej liečby. Na podnet chemoterapeutickej spoločnosti v roku 1997 sa uskutočnili prvé Košické chemoterapeutické dni.

ORL oddelene v Košiciach vzniklo ako prvé ORL oddelenie na Slovensku v Štátnej nemocnici v Košiciach v roku 1934 v terajších priestoroch kliniky TBC a respiračných chorôb. Od r. 1948 sa stalo klinikou. Od 01. Júla 2003 sa stalo súčasťou Východoslovenského onkologického ústavu. Má 20 lôžok.

Gynekologické oddelenie vzniklo ako súčasť zdravotníckeho zariadenia Východoslovenský onkologický ústav, a.s. VOÚ dňom 1.júla 2003 na návrh zriaďovateľa, a to Ministerstva zdravotníctva SR. Oddelenie je etablované v pôvodných priestoroch Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Má 20 lôžok.

V roku 2008 bolo zriadené oddelenie OAIM so 6 lôžkami.