Certifikát ISO 9001:2008, ISO 14001:2014

Prvotný certifikát o zhode nového systému manažérstva kvality s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008 bol udelený Východoslovenskému onkologickému ústavu, a.s. certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. dňa 04.06.2007.

Východoslovenský onkologický ústav úspešne splnil požiadavky noriem ISO 14001:2004 a získal ďalší certifikát Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 ktorý bol udelený certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. dňa 17.12.2013.

Prvoradým cieľom zavedeného plne funkčného integrovaného manažérskeho systému sú spokojnosť pacienta, zamestnancov a majiteľov. Špecifikuje nástroje na zlepšenie smerom k poskytovaným službám zdravotnej starostlivosti a životnému prostrediu. Definuje vzájomne výhodné vzťahy s okolím (dodávatelia, investori, sponzori, orgány štátnej správy, ostatné verejno-právne inštitúcie a široká verejnosť).

PhDr. Ľuba Palková, PhD. MPH
manažér kvality