Dôležité body z domáceho poriadku

Vážený pacient/ka,
Vážení rodinní príslušníci,

dovoľujeme si Vás privítať na Oddelení radiačnej onkológie.
Tím lekárov, sestier a všetkých ďalších pracovníkov VOÚ, a. s. je pripravený pomôcť Vám počas liečby na našom oddelení. Všetci dobre vieme, že onkologická liečba je náročná a vyžaduje si dokonalú spoluprácu zdravotníckeho tímu, pacienta a rodiny navzájom.

Chceme Vás preto upozorniť na niektoré body domáceho poriadku, ktorých dodržiavanie nám pomôže zlepšiť kvalitu Vám poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

  • V priestoroch VOÚ, a. s. je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje,
  • návštevy chodiacich pacientov sú povolené v popoludňajších hodinách do 17.00 hod. iba v jedálni,
  • u imobilných pacientov sú návštevy povolené po 11.00 hod., pričom počet návštevníkov na izbe nesmie prekročiť počet dvoch osôb,
  • každú návštevu na izbe je nutné ohlásiť službukonajúcej sestre,
  • vchod do budovy a na oddelenie sa zamyká o 20.00 hod.,
  • strava pre chodiacich pacientov sa podáva v jedálni,
  • nie je povolené vynášať podávanú stravu z jedálne,
  • je zakázané vynášanie stoličiek z jedálne,
  • príchody z priepustiek a každý odchod z oddelenia sú pacienti povinní hlásiť službukonajúcim sestrám
  • na absolvovanie ožiarov ísť až po vyzvaní službukonajúcou sestrou.

Za pochopenie a spoluprácu ďakuje personál oddelenia