Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Anesteziológia a intenzívna medicína je interdisciplinárnym a základným odborom v liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú, resuscitačnú starostlivosť. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi.

Anestetickou starostlivosťou sa zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy.
Intenzívna medicína zabezpečuje starostlivosť a liečbu kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva, alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

Odbor anesteziológia a intenzívna medicína sa tiež podieľa na organizačnom a prevádzkovom zabezpečovaní urgentnej prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti.

Odbor anesteziológia a intenzívna medicína sa podieľa aj na riešení problematiky chronickej a neznesiteľnej bolesti v rozsahu určenom koncepciou odboru algeziológia.

Podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore anesteziológia a intenzívna medicína sa poskytuje zdravotná starostlivosť v spolupráci s ďalšími špecializovanými pracoviskami v rámci personálneho, prístrojového a priestorového vybavenia. OAIM je súčasťou zdravotníckeho zariadenia, pričom je interdisciplinárnym odborom v liečebno-preventívnej starostlivosti.

K hlavnej náplni patria:

 • Predanestetické vyšetrenia so zhodnotením, prípadne doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestetický a operačný výkon u pacientov oddelenia onkogynekológie a onko ORL.
 • Premedikácia a vlastná príprava anestézie.
 • Podanie anestézie a starostlivosť o chorého v priebehu anestézie tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránilo výskytu možných komplikácií a súčasne vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu.
 • Súčasťou môže byť aj bezprostredná pooperačná analgetická liečba s cieľom minimalizovať pooperačnú bolesť a zároveň zabezpečiť intenzívnu starostlivosť a komplexnú liečbu u kriticky chorých a u tých pacientov, kde hrozí zlyhanie jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo vyžaduje rôzne druhy podpory (kyslíková liečba, farmakologická podpora obehu, substitučná liečba a pod.), alebo prístrojová náhrada.
 • Intenzívna starostlivosť je najvyššou formou starostlivosti v systéme diferencovanej starostlivosti o kriticky chorých pacientov poskytované na lôžkach OAIM zdravotníckymi pracovníkmi so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína po celých 24 hodín je prítomná zdravotná sestra a službukonajúci lekár.
 • V rámci liečebno – preventívnej starostlivosti vykonávame anestéziu i pre oddelenie brachyterapie na oddelení rádioterapie. Zdroj žiarenia sa umiestni buď priamo do nádoru, alebo do jeho blízkosti. Zdrojmi žiarenia sú rôzne rádioaktívne látky vložené do malých uzavretých túb a ihiel, alebo vo forme drôtikov, platničiek a drobných zŕn, ktorých zavedenie je veľmi bolestivé. Spôsob zavedenia a anestézia trvá od 30-45 minút. Liečia sa tak nádory krčka i tela maternice nevhodné k operácii a nádory iných orgánov.

Lokalizácia: 3. poschodie.

 

Členenie:

 • Lôžková časť
 • Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • Algeziologická ambulancia

Návštevné hodiny na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sú denne od 14.00 do 17.00 hod.

 

Ordinačné hodiny

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny

 • 055/6135 611 – Iveta Vachalcová, sestra
Ordinačné hodiny
Pondelok 08:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 15:30
Streda 08:00 – 15:30
Štvrtok 08:00 – 15:30
Piatok 08:00 – 15:30
Obedňajšia prestávka: 13:00 – 14.00

Algeziologická ambulancia

 • MUDr. Božena KOTUSOVÁ
 • MUDr. Tatiana DANČÍKOVÁ

055/6135 611 – Iveta Vachalcová, sestra

Ordinačné hodiny
Štvrtok 08:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka: 13:00 – 14.00

Zavádzanie a ošetrovanie centrálneho venózneho katétra – CVK

 • 055/6135 611 – Iveta Vachalcová, sestra
Denne Podľa potreby

Dietologická poradňa.