Klinické skúšanie vo VOÚ, a.s. Košice

Oddelenie klinickej onkológie

Aktuálne prebiehajúce klinické štúdie na Oddelení klinickej onkológie s možnou účasťou nových pacientov:

Pre diagnózu karcinóm prsníka:

 1. Randomizované klinické skúšanie fázy III zamerané na zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti pokračujúceho a opakovaného užívania bevacizumabu v kombinácii s chemoterapiou u pacientok s lokálne rekurentnou alebo metastatickou rakovinou prsníka po prvej línii chemoterapie a liečby Bevacizumabom.
 2. Randomizované zaslepené klinické skúšanie fázy III na zhodnotenie bezpečnosti a účinnosti pegylovaného apo-filgrastimu porovnávajúce americkú a európsku licencovanú Neulastu u pacientok s karcinómom prsníka štádia IIA, IIB alebo IIIA dostávajúcich TAC chemoterapiu v adjuvantnom podaní.
 3. Randomizované, dvojito zaslepené multicentrické skúšanie fázy III porovnávajúce efektivitu a bezpečnosť EP2006 a Neupogen® u pacientok s karcinómom prsníka liečených myelosupresívnu chemoterapiou.
 4. Randomizoivané, multicentrické, dvojramenné, odlsepené skúšanie III. fázy pre hodnotenie účinnosti T-DM1 v porovnaní s liečbou podľa výberu lekára u pacientov s HER-2 pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka, ktorí užívali najmenej dva predchádzajúce režimy liečby cielenej na HER2.

Pre diagnózu karcinóm pľúc:

 1. Randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované skúšanie fázy III, porovnávajúce liek Tarceva v udržiavacej liečbe v prvej línií a liečbu v čase progresie choroby u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), u ktorých nenastala progresia po 4. cykloch chemoterapie na báze Platiny.
 2. Otvorené, randomizované klinické skúšanie fázy IIIb zamerané na vyhodnotenie účinnosti a bezpečnosti štandardnej liečby +/- kontinuálna liečba Bevacizumabom po progresii choroby u pacientov s pokročilým neskvamóznym, nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC –non- squamous non-small cell lung cancer) po liečbe Bevacizumabom s dvojkombináciou chemoterapie na báze Platiny v prvej línií (MO22097).
 3. Randomizované, dvojito-zaslepené, multicentrické klinické skúšanie fázy II porovnávajúce liečbu Veliparibom plus Karboplatina a Paclitaxel proti placebu plus Karboplatina a Paclitaxel u pacientov s predtým neliečeným metastatickým alebo pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC)

Pre diagnózu kolorektálny karcinóm:

 1. Neintervenčné skúšanie vo fáze IV, ktorého cieľom je zber dát o účinnosti a bezpečnosti kombinácie Bevacizumabu-Avastinu s chemoterapiou v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu.

Pre diagnózu karcinóm prostaty:

 1. Multicentrická, jednoramenná, otvorená klinická štúdia s cieľom poskytnúť pacientom s metastatickým, hormonálne refraktérnym karcinómom prostaty v predchádzajúcom období liečeným režimom obsahujúcim docetaxel, včasný prístup k liečbe cabazitaxelom a dokumentovať bezpečnosť cabazitaxelu u týchto pacientov.

Pre diagnózu karcinóm hrubého čreva:

 1. Otvorené klinické skúšanie účinnosti adjuvantnej liečby Kapecitabínom v kombinácií s Oxaliplatinou na prežívanie bez choroby u pacientov s karcinómom hrubého čreva štádia III.

Pre vysokú emézu (zvracanie)

 1. Multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia 3. fázy na sledovanie bezpečnosti a účinnosti Rolapitantu v prevencii chemoterapiou navodenej nevoľnosti a zvracania u pacientov užívajúcich vysoko emetogénnu chemoterapiu.

Iné

 1. Jednoramenná otvorená multicentrická rozšírená štúdia hodnotiaca bevacizumab u pacientov so solídnymi nádormi liečenými študijnou liečbou s bevacizumabom v štúdiách sponzorovaných F. Hoffmann-La Roche a/alebo Genentech, ktoré už boli ukončené.